Ouders (ouderbetrokkenheid)

Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Wij informeren ouders over allerlei belangrijke gebeurtenissen in onze school, over algemene zaken, maar ook over het welzijn, het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Informatie over de stamgroep
Body

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders stamgroepnieuws met specifieke informatie over de gewoontes en over het onderwijs in de stamgroep van het kind.

Gesprekken met kind en ouder/verzorger
Body

Deze gesprekken zijn bedoeld voor de kinderen en ouders/verzorgers die nieuw starten op onze school en in de groep.
Allereerst als kennismaking en om te horen wat het welbevinden van het kind is en wat hij/zij wil leren. Alles wat voor ons van belang is om te weten over het kind, zodat wij het kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

Twee keer per jaar worden de kinderen en hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een rapportfoliogesprek. Tijdens dit gesprek kunt we samen in gesprek over uw kind in ontwikkeling.

Als er tussentijds aanleiding is plannen we een contactmoment om met elkaar te spreken, dit kan op verzoek van de stamgroepleider of van de ouders/verzorger.

Huisbezoek
Body

De stamgroepleiders van de onderbouw brengen bij de nieuwe kinderen en hun ouders thuis een bezoekje om elkaar beter te leren kennen.

Klachtenregeling
Body

Het kan gebeuren dat u het met iets dat op school gebeurt niet eens bent. Vanzelfsprekend bespreekt u dit eerst met de leerkracht van uw kind. Als dat niets oplost kunt u natuurlijk de directeur inschakelen om een passende oplossing te vinden. We hopen dat dit samenspel tot verbetering van ons onderwijs zal leiden en het probleem oplost of verhelderd. 
Een kind, een ouder of verzorger van een minderjarig kind, een lid van het onderwijzend personeel en verder ieder die bij het goed functioneren van de school betrokken is en geconfronteerd wordt met ernstige ongewenste situaties of problemen, kan een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon van de school, Esther in 't Anker. Haar e-mail adres is eintanker@radarscholen.nu
Komt u er op school niet uit, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Radar, Mevr. J. Timmerman te Zierikzee.
Voor meer informatie zie de website van Radar.

Oudervertegenwoordiging
Body

Er zijn er vier manieren waarop ouders kunnen participeren in een vertegenwoordiging
1.  in het bestuur van de vereniging Radar
2. in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR) van de vereniging
3. in de medezeggenschapsraad (MR) van de school
4. in de ouderraad (OR) van de school                                                                                                                                                   

Voor informatie van het bestuur en de GMR zie de website van Radar www.radarscholen.nu.
Meer informatie van de MR en OR kunt u vinden op onze website

Ouders/verzorgers zijn op vele manieren actief bij activiteiten. Zonder al deze hulp zouden we een heleboel dingen niet kunnen doen.
We zijn hier heel blij mee. Ook de kinderen waarderen het zeer, zijn trots als de eigen mama/papa.